dijous, d’octubre 13, 2011

 Presento un treball de l'assignatura de Sociologia que per la seva actualitat potser us interessarà.

La segregació a l'escola Un comentari d’aquests dos documents            
     
 Gary Orfield (1)
Conferència en vídeo de Gary Orfield, del 22/06/11 a Debats d’Educació: http://www.youtube.com/watch?v=10ZdUkSkMrY.

  Xavier Bonal (2)
Entrevista al sociòleg Xavier Bonal, Adjunt al Síndic de Greuges, als Matins de TV3, del 16/05/2008: http://www.tv3.cat/videos/445109

E ls dos documents que hem visualitzat, concreten la seva exposició en les sociaialitzacións,  primaria i secundària de l’ésser humà, representades per la família i l’escola. En  aquest cas, molt concretament en l’escola i,  dintre d’aquest tema en particular, ambdos sociòlegs es centren en la segregació.  El títol dels dos documents és inequívoc.
En el cas de Xavier Bonald intitulen l’entrevista “Segregació escolar a Catalunya, i en el cas de la conferència del Professor Gary Orfield, “Alternatives a la segregació escolar als Estats Units”.
Però abans d’entrar en el comentari de cada intervenció en concret, crec que és adient contextualitzar, en clau sociològica el fenomen de la segregació.
Cal recordar que en el procés de socialització dels infants hi podem destacar dues fites
De la socialització:
  • Socialització primària
  • Socialitzacions secundàries.
La primera és la que l’infant troba en el seu entorn familiar. És la que queda més arrelada en la consciència individual. Molt important perquè determinarà l’inici d’adaptació (socialització) del futur.  A l’infant se li presenta el primer contacte amb el món dins del si de la família i aleshores l’entorn al que s’adapta, li sembla únic, encara que més endavant sabrà que és un món entre molts altres. Però aquesta no ens ocupa en el present treball, encara que no hi està pas deslligada. És a partir del primer salt de l’individu, cap a la socialització secundària, la que estudiarem.
És en la socialització on l’infant s’immergeix en un món nou. En aquest cas el de l’escola. Si bé en el familiar (primària), ja hi ha molts factors que condicionen la seva adaptació a la societat, no deixa de ser una socialització més limitada, més estanca i on el que més es desenvolupa és la individualitat.
En canvi en les socialitzacions secundàries, l’infant es veu agredit per diversos fenòmens als que s’haurà d’adaptar o lluitar amb ells. Aleshores l’ésser humà és quan  passa de  “L’altre significatiu” que va descriure G. H. Mead, i que són aquelles persones amb les quals l’individu entra en contacte i es relaciona en primer terme (La família)  a   “l’altre generalitzat”. Concepte que s’il·lustra molt bé amb l’acudit de Berger i Luckman que il·lustra les diferencies entre els dos conceptes. “Déu ens dóna la família (arbitrarietat inqüestionable), “gràcies Déu meu per  deixar-nos escollir els amics (llibertat en l’adaptació social)”.
Amb l’escola, l’infant inicia un procés socialitzador molt més complex que depèn del cultiu que troba en aquest espai. Un dels paradigmes més actuals del món de l’educació infantil és l’anomenat Segregació, leit motiv dels dos documents.
Fet aquest preàmbul, intentarem analitzar i comentar els trets més significatius de l’entrevista al Sr. Bonal i de la conferència del Sr. Orfield.
En l’entrevista amb el Senyor Xavier Bonald, crec que hi ha més la voluntat política o social, des del seu càrrec d’adjunt al síndic de greuges que no pas un anàlisi sociològic, en el sentit científic o filosòfic. Dic això perquè, al llarg de tot l’interviu, ens nodreix de dades logístiques i d’informacions, programes, solucions etc., sobre el tema de la segregació, encarat com un problema d’estructures de difícil solució, més que com l’anàlisi del fenomen des de l’ètica o la moral.
Podem ressaltar també el tema de la institucionalització de la sociologia, quan comenta que les escoles públiques i les concertades, han esdevingut un debat molt candent a Catalunya. Perquè aquest pas,  que ja fa anys es va fer d’ajudar des de les institucions a les escoles privades, ha aixecat molt polseguera. Aquí hi entra també el fenomen sociològic de l’estratificació social, amb el concepte d’elitisme entre aquests dos models d’escola. L’economia, la posició social, la cultura influeixen en l’infant que arriba a l’escola en condicions diferents els demés companys i companyes.
Aleshores aquesta estratificació, pot provocar les jerarquies dintre d’un mateix col·lectiu. Els educadors tenen una tasca feixuga davant d’aquests desequilibris.
El Sr. Bonald parla dels guetos en les escoles, propiciats pel rebuig a l’immigració i també per l’estatus socials dels infants, fenòmens que, desgraciadament molt sovint, són conseqüència l’un de l’altre. El tema que segons el Senyor Bonal s’hauria d’assolir és l’equilibri en el nombre d’alumnes de procedència externa. Però accepta que aquests criteris de planificació solen ser impopulars.
Quan se li demanen hipotètiques solucions, ell insisteix en les institucions ( Generalitat i ajuntaments) que haurien d’intentar anivellar i equilibrar l’acceptació d’alumnes en els col·legis, siguin concertats o públics.
Davant del que èticament és una ijustícia, ell declara que s’hauria de donar igualtat d’oportunitas als pares a l’hora d’escollir centre per als seus fills donat que avui, tots els centres es nodreixen dels impostos públics.

La conferència del Sr. Ordfiel conté a grans trets conclusions semblants a les del sr. Bonald, des del prisme dels Eu que, com és obvi presenta trets diferencials als de Catalunya, però no tant distants.
Després de fer una exposició de l’educació als EU, parlant-nos de la llibertat dels pares d’escollir escoles, de l’igualtat d’oportunitats dels infants nordamericans, fa una alabança al fet que, de fa temps en aquell país prima la importància del  concepte formatiu cpla condició sine qua non dels fruits que dona una bona formació des de l’infància. Ell considera que l’educació és bàsica per l’economia i la productivitat d’un país.
Ara bé, el Sr. Orfield ens presenta la tesi de que la igualtat d’oportunitats no és sempre garantia contra la segregació escolar que segons ell no garanteix plenament els drets civils i que es perllonga cap a la segregació social.  De tots es coneguda la discriminació recial que encara rebrota de tant en tant per aquelles latituds.
Aquesta llibertat en escollir escola, va tenir les seves llacunes perquè fent us d’aquest dret, moltes famílies americanes, aixoplugant-se en la llibertat, triaven per als seus fills les escoles segons el color de la pell dels alumnats. Era una de ls servituds de la llei d’integració.
També ens assenyala, el conferenciant, que el fet que les institucions obliguessin a transvessar alumnes d’una escola a una altra, per afavorir la integració i l’equilibri, no va tenir gaire èxit. O al menys l’èxit que s’esperava.
Per a enderrocar aquestes barreres socials van néixer les anomenades Escoles magnet peratraure”  alumnes i mestres de forma indiscriminada sense tenir en compte el color de la pell ni l’estatus social. Aquestes escoles es van situar en llocs estratègics on el fenomen racial dominava la vida dels habitants de cada ciutat, adaptant-se a la realitat social de cada zona.
En tot EU s’ha arribat a fites notables, amb l’assistència de més de dos milions d’alumnes . Segons el professors Orfield, el President Obama està molt interessat en desenvolupar molt més aquest sistema.
Aquestes magnet schools, basades tàcitament en la lliure elecció, han de garantir públicament que es duen a terme aquestes premisses. I no és tasca fàcil. Els cal oferir incentius al professorat per treballar a gust i de forma vocacional i amb motivació, i adoptar mesures com, per exemple, el transport gratuït d’alumnes, fer participar als pares en la integració, trencar amb la jerarquització. I en definitiva, lluitar per l’heterogeneïtat del col·lectiu, respectant l’idiosincracia de cada cultura i de cada ètnia.
En fi, que el professor Orfield, tampoc ens presenta un panorama gaire optimista, com en el cas de Catalunya. Diu que cal lluitar, especialment des de les institucions. Esperar noves generacions amb cultures més obertes.

Conclusió.
Penso que amb aquest treball hauré assolit les premisses que se’m demanàvem a partir dels dos documents proposats. Queda clar que a partir de la socialització primària de l’ésser humà, la família, entren a formar part de la seva adaptació (socialització) al món, les  anomenades socialitzacions secundàries, molt complexes, com el mateix món. A l’escola es desenvolupen els primers fenòmens sociològics, especialment amb les segregacions i jerarquitzacions dels alumnes que també van assolint els seus rols i les seves pròpies identitats a partir de les relacions amb al que en sociologia s’anomenen els altres.                             

(1)            Xavier Bonal  i Sarró és adjunt per a la Defensa dels Drets dels Infants del Síndic. Bonal (Barcelona, 1963) és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en Sociologia per la mateixa universitat. Des de 1997 és professor titular del Departament de Sociologia. http://www.sindic.cat/site/files/100/ca/juny/eButlletiXml.asp

(2)           Gary Orfield (nascut el 5 setembre 1941) és un nord-americà professor de l'educació, dret, ciències polítiques i la planificació urbana a l’Escola de Graduats de l’ UCLA , és cofundador de El Projecte de Drets Civils. Va fundar el projecte el 1996, el qual ha posat en servei més de 400 estudis i 15 llibres.
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Orfield